În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Asistent medical epidemiolog în secția igiena transporturilor

Centrul Național de Sănătate Publică (2028, Chișinău, str. Gh. Asachi 67A) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical epidemiolog în secția igiena transporturilor.

La concurs pentru ocuparea postului de medic bacteriolog pot candida persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 • au cetățenia Republicii Moldova;
 • au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • au absolvit Colegiul Național de Medicină și Farmacie sau este anul V la Universitatea de Sat de Medicină și Farmacie „ N.Testemițanu„
 • cunoașterea programelor computerizate WORD, Excel, etc.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii/adeverință de confirmare de efectuare a studiilor universitare în domeniu;
 • copiile certificatelor/atestatelor de confirmare a categoriilor/perfecționărilor în domeniu;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • CV (1 pag. A4)

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu originalele pentru a confirma veridicitatea acestora.

Dosarele pot fi depuse la Centrul Național de Sănătate Publică, bir.103, pînă la data de 14.04.2017, inclusiv, între orele 0800-1630,, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Roșca Svetlana, șef Serviciul resurse umane, tel. 0 (22) 57-46-12; sp@cnsp.md

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.