În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de medic bacteriolog, laboratorul boli extrem de contagioase, diareice acute și zooantroponozelor

Centrul Național de Sănătate Publică (2028, Chișinău, str. Gh. Asachi 67A) anunță concurs pentru ocuparea  funcție de medic bacteriolog – 0,5 unitate.

La concurs pentru ocuparea postului de medic bacteriolog pot candida persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 • Au cetățenia Republicii Moldova sau cetățenia altor state, dar domiciliul în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 • Cunosc limba română scris și vorbit;
 • Posedă cunoștințe operare PC (Windows, Word, Excel, Outlook, Internet);
 • Cunosc cadrul legal în domeniul activităților de laborator (standarde, indicații metodice, racordate la legislația Europeană);
 • Stagiu de muncă în laborator;
 • Obligatoriu experiență în diagnosticul bolilor diareice acute, inclusiv holeră;
 • Au absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” , facutatea Sănătate Publică (igienă, sanitarie și epidemiologie)
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului respectiv, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.
 • Comunicabilitate, responsabilitate, etc.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • Cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii/adeverință de confirmare de efectuare a studiilor universitare în domeniu;
 • Copiilecertificatelor/atestatelor de confirmare a categoriilor/perfecționărilor în domeniu;
 • Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penalecare să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Copia carnetului de muncă.
 • Certificatul medical forma 086-e;
 • CV (1 pag. A4)

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu originalele pentru a confirma veridicitatea acestora.

Dosarele pot fi depuse la Centrul Național de Sănătate Publică, bir.103, pînă la data de 14.04.2017, inclusiv, între orele 800-1600,, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Roșca Svetlana, șef serviciul resurse umane tel. 0 (22) 57-46-12;  sp@cnsp.md

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.